prdmsc@dmsc.mail.go.th  0-2589-9850 

อบรมแนวทางการทำ RLU: ตัวอย่างความสำเร็จจากโรงพยาบาล

อบรมแนวทางการทำ RLU: ตัวอย่างความสำเร็จจากโรงพยาบาล

 

                                     อ่านต่อ...

RLU ด้านวิชาการแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผลสิ่งที่ควรหรือไม่ควรสั่งตรวจในโรคที่สำคัญ

RLU ด้านวิชาการแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผลสิ่งที่ควรหรือไม่ควรสั่งตรวจในโรคที่สำคัญ

 

                                     อ่านต่อ...

เพื่อเป็นเวทีให้โรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการในเฟส 2 ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนในระดับเครือข่าย

เพื่อเป็นเวทีให้โรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการในเฟส 2 ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนในระดับเครือข่าย

 

                                     อ่านต่อ...

สรุปผลการดำเนินงานและการประยุกต์ใช้ Rational Laboratory Use (RLU) ร่วมกับโรงพยาบาลนำร่อง

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัญจร ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้นำเสนอในที่ประชุมว่าด้วยสรุปผลการดำเนินงานและการประยุกต์ใช้ Rational Laborat

 

                                     อ่านต่อ...

สธ.มอบทิศทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบสุขภาพ

สธ.มอบทิศทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบสุขภาพ

 

                                     อ่านต่อ...

ทำความรู้จัก แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Lab Use, RLU )

ทำความรู้จัก แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Lab Use, RLU )

 

                                     อ่านต่อ...

ร่วมอภิปรายในหัวข้อเรื่อง แนวทางการดำเนินงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมอภิปรายในหัวข้อเรื่อง แนวทางการดำเนินงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล หรือ Rational Lab Use (RLU)

 

                                     อ่านต่อ...

รับฟังการดำเนินงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล โรงพยาบาลลำพูน

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล หรือ Rational Lab Use (RLU) โรงพยาบาลลำพูน

 

                                     อ่านต่อ...

โรงพยาบาลเลย ร่วมประชุมและรับการตรวจเยี่ยม ห้องปฏิบัติทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล

โรงพยาบาลเลย ร่วมประชุมและรับการตรวจเยี่ยม ห้องปฏิบัติทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Laboratory Use)

 

                                     อ่านต่อ...

สัมมนาแนวทางการใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Laboratory Use, RLU) และมอบเกียรติบัตรแก่โรงพยาบาลน่าร่องของประเทศ

สัมมนาแนวทางการใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Laboratory Use, RLU) และมอบเกียรติบัตรแก่โรงพยาบาลน่าร่องของประเทศ

 

                                     อ่านต่อ...

สัมมนาโครงการจัดทำแนวทางการใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล ภาคใต้

สัมมนาโครงการจัดทำแนวทางการใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Laboratory Use, RLU) ครั้งที่ 1 (ภาคใต้)

 

                                     อ่านต่อ...

การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สัมมนาโครงการจัดทำแนวทางการใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Laboratory Use, RLU) ครั้งที่ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 

                                     อ่านต่อ...

การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล ภาคเหนือ

สัมมนาโครงการจัดทำแนวทางการใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Laboratory Use, RLU) ครั้งที่1 (ภาคเหนือ)

 

                                     อ่านต่อ...

DMSC RLU

DMSC RLU

 

                                     อ่านต่อ...